Om Elisabet

Elisabet är medlem i FSK, Föreningen Svenska Konstnärinnor och KRO, Konstnärernas riksorganisation.

Om Elisabet / Konstnärlig utbildning och verksamhet

Elisabet

Olja, grafik och blandteknik på handgjorda papper har förblivit mina uttryckstekniker och byggts på med skulptur i betong och gips.
Inspiration hämtar jag i det yttre landskapet, det vackra Österlen runt
Haväng och Bästekille backar, samt i det inre landskapet, i drömmar
och visioner. Att måla är som att sända ett meddelande som väcker
tankar och associationer hos andra. Vad bilderna säger eller inte säger
får den som tittar avgöra. Själv får jag i skapandet distans till erfarenheter, tankar och känslor. Det viktiga för mig är att jag i skapandet når en känsla
av helhet och sammanhang. Erfarenheter som bygger på tanken att människan skapar sin egen kunskap och att bilden, konsten dvs. bildspråk har en viktig funktion i denna process är det jag vill dela med mig till konstbesökare,
men även till studenter, som läser Pedagogik med inriktning mot estetisk pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, eller till lärare som ingått i något
av mina bildprojekt. Min bok(1991),”Är barns bilder språk?” Stockholm: Carlssons bokförlag och filmen ”Bildbarnen” av Ria Wedin Brunet som bygger på boken från 1991, samt min avhandling i Pedagogik vid Lunds universitet(1998),
”En analys av sexåringars bildspråk- Bilden av skolan”, Lund University Press, samt en bok om Konstskolan Unikum (2006), ”Estetisk pedagogik och lärande”, Carlssons bokförlag, bär även detta budskap. Jag är intresserad av konsten när den är som mest ursprunglig och när den fungerar som språk och kommunikation. Konsten stärker det egna minnet och som språk håller den människor samman. Konsten blir ett kitt som om den vårdas väl kan bli konstruktioner av livet som det levs när undringar väcks och aningar närmar sig mer stabila relationer och insikter om saker och ting.

Elisabet Ateljén

 English

Oil, graphics and mixed media on handmade paper has remained my expression technologies and built with the sculpture in concrete and plaster. I get inspiration in the landscape, the beauty around Österlen Haväng and Bästekille slopes, and in the interior landscape of dreams and visions. To paint is like sending a message that arouses thoughts and sociations with others. What images may or may not say decide the one who looks. I myself get distance to the creation of experiences, thoughts and feelings. The important thing for me is that I reach in creating a sense of wholeness and connection. Experience based on the idea that the human creates its own knowledge and to the image, the art, imagery plays an important role in this process. This is what I want to share with other people.